Vedtægter for Foreningen
Ide-huset - Vangede
Ældre hjælper Ældre
cvr.nr. 34792755

§1 Navn og hjemsted

Stk. 1.
Foreningens navn er: Ide-huset - Vangede.

Stk. 2.
Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune.

§2 Formål

Stk. 1.
Ide-huset - Vangede har til formål gennem diverse aktiviteter at styrke udviklingen af et fast menneskeligt, socialt netværk for alle medlemmer. Under disse rammer er det en af Ide-husets opgaver, at være med til at formidle den nødvendige IT-viden, dagligdagen kræver af ældre.
Vort motto er Ældre hjælper ældre.

§3 Medlemskreds

Stk.1.
Som medlemmer optages pensionister og efterlønnere.

Stk.2.
Inden indmeldelse skal henvendelse ske til aktivitetens kontaktperson.
Indmeldelse / udmeldelse sker til holdets nøgleperson.

Stk.3.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem på grund af forhold, som er til skade for foreningens trivsel og omdømme.

Det ekskluderede medlem har ret til at appellere afgørelsen til generalforsamlingen, men betragtes indtil dennes afholdelse som ekskluderet.

§4 Bestyrelsen

Stk. 1.
Hver enkelt aktivitet skal være repræsenteret i bestyrelsen. For at kunne vælges skal man være deltager i aktiviteten.

§5 Generalforsamlingen

Stk. 1.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes ved meddelelse på foreningens hjemmeside http://idehuset-vangede.dk og skriftligt via nøglepersonerne i første halvdel af februar. Indkaldelsen skal indeholde bestyrelsens eventuelle forslag.

Stk.3.
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode. Formanden vælges sammen med 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år, mens de andre er på valg i ulige år.

Stk. 4.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling.

1.  Valg af dirigent.
2.
  Valg af referent.
3.
  Formandens beretning
   fremlægges til godkendelse.
4.
  Regnskab fremlægges til godkendelse.
5.
  Budget fremlægges til godkendelse.
6.
  Fastsættelse af kontingent.
7.
  Behandling af indkomne forslag.
8.
  Valg af formand i lige år.
9.
  Valg af bestyrelsesmedlemmer.
10.
Valg af revisor.
11.
Valg af revisorsuppleant.
12.
Eventuelt.

Stk. 5.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6.
Stemmeafgivelse kan ske ved fuldmagt. Fremmødte kan højst have én fuldmagt, som skal registreres ved indgangen.

Stk. 7.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der i lighed med referenten ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 8.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved et simpelt flertal og ved håndsoprækning. Ved personvalg kan skriftlig afstemning forlanges af 1 medlem.

§6 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk. 2.
Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§7 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1.
Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen.

Stk. 2.
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3.
Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde efter generalforsamlingen og fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4.
Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst 4 gange årlig.

Stk. 5.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer heraf formand eller næstformand er til stede.

§8 Økonomi, kontingent regnskab og revision

Stk. 1. Medlemmerne betaler et kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen for to halvår ad gangen.

1. Fuldt kontingent betales af alle aktive medlemmer, som ikke er omfattet af frivilligt arbejde.

2. Frivilligt arbejde er de personer som kun deltager i: Telefonstjerner og Besøgstjenesten, til glæde for ælder medborger.

3. Reduceret kontingent kan efter bestyrelsens skøn bevilges.

4. Kontingentet forfalder forud med én halvdel pr. 1. september og resten pr. 1.januar året efter.

Stk. 2.
Foreningens regnskabsår går fra 1.marts til og med 28./29. februar.

Stk. 3.
Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 4.
Foreningens regnskab føres af kassereren.

Stk. 5.
Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

§9 Tegningsregler og hæftelser

Stk. 1.
Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege et eller flere medlemmer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom.
Bestyrelsen kan meddele prokura.

Stk. 2.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§10 Vedtægtsændringer

Stk. 1.
Ændringer af klubbens vedtægter kan kun foretages på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede eller repræsenteret ved skriftlig fuldmagt, og hvor mindst 2/3 af disse stemmer for ændringen.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, udsender bestyrelsen inden 2 uge indkaldelse til ekstraordinær generalforsamlingen, hvor forslagets skæbne afgøres ved simpelt flertal uden hensyn til de fremmødtes antal.

Stk. 2.
Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§11 Opløsning

Stk. 1.
Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter samme regler, som vist i §10 stk1.

Stk. 2.
Ved opløsning tilfalder foreningens formue sociale formål, der særligt kommer pensionister i Gentofte kommune til gode efter den opløsende generalforsamlings bestemmelser.

Datering

Således vedtaget på Ide-huset - Vangedes ekstraordinære generalforsamling d. 28-04-2016

Formand _____________________________
Leif Madsen

Dirigent ______________________________
Kirsten Hamann

Til toppen