Ide-husets kalender
Dato i dag:


2820 Gentofte
den, 11. marts.2020

Til medlemmerne.

Bestyrelsen mener, at vi under indtryk af Covid 19. er nødt til at udsætte generalforsamlingen indtil videre.

Vi udsender meddelelse og sørger for opslag til den tid.

Bestyrelsen
2820 Gentofte
den 6. februar 2020

Der indkaldes til Generalforsamling

Tirsdag d. 17. marts 2020
kl.10:00

I filmsalen i kælderen på Nymosehave.

Dagsorden:

I henhold til § 5 stk. 4 i vedtægterne

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning fremlægges
    til godkendelse.
4. Regnskab fremlægges til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Godkendelse af budget.
8. Valg af formand.
9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
10. Valg af revisor.
11. Valg af revisorsuppleant.
12. Eventuelt.

Ad. Pkt. 9: På valg er: Bent Enkebøll,
Niels Hansen og Gert Ibsen.

Forslag til generalforsamlingen stilles senest 2. marts 2020.

På bestyrelsens vegne:

Tom Jensen, formand
Ib Andersen, næstformand