2820 Gentofte
den, 13. februar 2019

Der indkaldes til ordinær Generalforsamling

Tirsdag d. 19. marts 2019
kl.10:00

Dagsorden:

I henhold til § 5 stk. 4 i vedtægterne

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning fremlægges til godkendelse.
4. Regnskab fremlægges til godkendelse.
5. Budgettet fremlægges til godkendelse.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Valg af formand i lige år.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
10. Valg af revisor.
11. Valg af revisorsuppleant.
12. Eventuelt.

Ad. pkt. 09: På valg er: Ib Andersen, Anita Enkebøll, Elsie Petersen og May-Britt Velin, som alle er villige til genvalg.

På bestyrelsens vegne:

Tom Jensen, formand
Ib Andersen, næstformand